ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาประดู่ - นานวล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง