ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง