ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง