องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group คณะผู้บริหาร
นาง ทัศนีย์ สีดา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0861429983
นายเสถียร ชูคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 094-2785449
นายสมชัย รักพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 098-2304869
นางสาวสุมาลี ไชยระ
เลขานุการ นายก อบต.
โทร : 0821674071
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายธงชัย ศุภสร)
ประธานสภา
โทร : 0854910387
นายทวี สุระเทพ
รองประธานสภา
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
เลขาสภา อบต.คำครั่ง
นายทวี สุระเทพ
ส.อบต.หมู่ 1
นางวิจิตร จอมหงษ์
ส.อบต.หมู่ 2
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายนิติยา พรเจริญ
ส.อบต.หมู่ 4
นายพสิษฐ์ สายสมุทร
ส.อบต.หมู่ 5
นางเพ็ญพักตร์ คงมาก
ส.อบต.หมู่ 6
นายพนม พลสงคราม
ส.อบต.หมู่ 7
นายสมัย สิงห์นัน
ส.อบต.หมู่ 8
นางสำราญ แสนทวีสุข
ส.อบต.หมู่ 9
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0854979509
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0854979509
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0806493619
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0850153892
group สำนักงานปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.ศุภวิทย์ พลทะกลาง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายจิตติชัย เอื้อทาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วย นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอธิติยา ศรีวงศ์ษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายสงวน คงมาก
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
นางสาวสาวิตรี หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีรุจิรา จำปานาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
นายธนพล หวังยศ
คนงานทั่วไป
group กองคลัง
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเนียรวิภา ลำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาววันดี หงษามาตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเนียรวิภา ลำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน พนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ บุญพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระชัย คำหลอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศยามล ปรือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายอนิรุทธิ์ ภาวะนา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวใจเดียว จันจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายถนอมศักดิ์ ป้องคำ
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายกฤตนัย ไปแดน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุภาวดี เสตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเบ็ญจวัลย์ โคตรดก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางบุปผา คงมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสมคิด บุญสร้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางสาวอินทิราภรณ์ อินทโร
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสมนึก หอมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาวนิตยา เพ็งแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่)
นางพิชญ์สินี โมคทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางกัลยา สุทธิประภา
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่)
นางสาวสุภาลักษณ์ พันธุ์เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาคร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูณ์)
นางสาวมัณฑนพัชร สีดา
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวธิดารัตน์ รัตนศรี
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง