info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 80
เดือนนี้ 4,811
เดือนที่แล้ว 13,945
ทั้งหมด 68,931

group คณะผู้บริหาร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(ร้อยตำรวจตรีสิน พงษ์ชะอุ่มดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0961396773
(ร้อยตำรวจตรีสิน พงษ์ชะอุ่มดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0961396773
(นายแสง รากวงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0859296739
(นายแสง รากวงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0859296739
(นางทัศนีย์ สีดา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0839196833
(นางทัศนีย์ สีดา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0839196833
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม)
ประธานสภา
โทร : 0994718639
(นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม)
ประธานสภา
โทร : 0994718639
(นายชัชวาลย์ สามหาดไทย)
รองประธานสภา
โทร : 0872546578
(นายชัชวาลย์ สามหาดไทย)
รองประธานสภา
โทร : 0872546578
(นางประหยัด สังวาลทอง)
เลขานุการสภา
(นางประหยัด สังวาลทอง)
เลขานุการสภา
(นางบุญโฮม เนตรวิเศษ)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นางบุญโฮม เนตรวิเศษ)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประดิษฐ์ วงเวียน)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประดิษฐ์ วงเวียน)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประมูล นามสนุก)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายประมูล นามสนุก)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นางประหยัด สังวาลทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นางประหยัด สังวาลทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายเสถียร ชูคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายเสถียร ชูคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นางจันทร์หอม พรมจันทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นางจันทร์หอม พรมจันทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสนอง ตาทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายสนอง ตาทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายประมวล สายสมุทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายประมวล สายสมุทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายพิชิต บุญวิจิตร)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายพิชิต บุญวิจิตร)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอ่อนศรี สายพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอ่อนศรี สายพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายศรีระ คงมาก)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายศรีระ คงมาก)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายเสมอ ทัดศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายเสมอ ทัดศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายมงคล บุญประกอบ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายมงคล บุญประกอบ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายสมชัย แสงทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายสมชัย แสงทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายวิชัย แสนทวีสุข)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายวิชัย แสนทวีสุข)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นางสาวณัฐลดา ดวงดาว)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นางสาวณัฐลดา ดวงดาว)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0854979509
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0854979509
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0854979509
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 0854979509
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0806493619
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โทร : 0806493619
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0850153892
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0850153892
group สำนักงานปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอุไรวรรณ์ เวรวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ์ เวรวรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิภาพร จันทร์ทรง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สิบเอกอัครชัย พวงจินดา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สิบเอกอัครชัย พวงจินดา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุพัตรา สามแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุพัตรา สามแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายวีระยุทธ์ สีทอนชิน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุปราณี ไชยระ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสัญญา สัตย์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาพร จารุแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนภาพร จารุแพทย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวพรนัชชา จันทร์แก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายสมควร พรมจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุทิศ ทองพิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเฉลิม อุระสาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายดนุนัย หาวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายเฉลิม ประทุมเลิศ
คนสวน
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ทั่วไป
นายเอกสิทธิ์ พันธ์เพ็ง
ทั่วไป
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
นายธีรพัฒน์ วันชม
พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
ตำแหน่งว่าง
พนักงานขับรถ (รถบรรทุกน้ำ)
นางจินดาภา ญารักษ์
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
นางจินดาภา ญารักษ์
จ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
group กองคลัง
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเนียรวิภา สำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเนียรวิภา สำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวศยามล ปรือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวศยามล ปรือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ รักษาราชการแทน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเนียรวิภา สำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน พนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเนียรวิภา สำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน พนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ บุญพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ บุญพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระชัย คำหลอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายธีระชัย คำหลอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศยามล ปรือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวศยามล ปรือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุรศักดิ์ กัญญาสาย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวใจเดียว จันจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
นางสาวใจเดียว จันจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองช่าง
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายเกรียงไกร แสนลา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นายกฤตนัย ไปแดน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายกฤตนัย ไปแดน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางยุภาวดี เสตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางยุภาวดี เสตรา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวเบ็ญจวัลย์ โคตรดก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวเบ็ญจวัลย์ โคตรดก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางบุปผา คงมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางบุปผา คงมาก
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวอินทิราภรณ์ อินทโร
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวอินทิราภรณ์ อินทโร
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสมคิด บุญสร้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางสมคิด บุญสร้าง
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางสมนึก หอมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสมนึก หอมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาวนิตยา เพ็งแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่)
นางสาวนิตยา เพ็งแจ่ม
ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาประดู่)
นางพิชญ์สินี โมคทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางพิชญ์สินี โมคทิพย์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาวรุ่งทิพย์ สมสวย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางสาวรุ่งทิพย์ สมสวย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางกัลยา วงษ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางกัลยา วงษ์ชัย
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสมบูรณ์)
นางสาวสุภาลักษณ์ พันธุ์เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาวสุภาลักษณ์ พันธุ์เพ็ง
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานวล)
นางสาคร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาคร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวมัณฑนพัชร สีดา
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
นางสาวมัณฑนพัชร สีดา
ผู้ดูแลเด็ก (คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำครั่ง)
บุคลากรภายใน
group ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน