info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 26
เมื่อวาน 160
เดือนนี้ 4,269
เดือนที่แล้ว 7,756
ทั้งหมด 33,115

group คณะผู้บริหาร

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(ร้อยตำรวจตรีสิน พงษ์ชะอุ่มดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(ร้อยตำรวจตรีสิน พงษ์ชะอุ่มดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(นายแสง รากวงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(นายแสง รากวงค์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(นางทัศนีย์ สีดา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
(นางทัศนีย์ สีดา)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน