info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 5
เมื่อวาน 179
เดือนนี้ 4,424
เดือนที่แล้ว 7,332
ทั้งหมด 32,394

group กองคลัง

(นางสาวพรเพ็ญ สินศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพรเพ็ญ สินศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศิริลักษณ์ สีหานาท
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริลักษณ์ สีหานาท
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวศิริวรรณ สมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายธนธัช จันทร์ทรง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายธนธัช จันทร์ทรง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอรวรรณ บุญพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ บุญพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระชัย คำหลอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายธีระชัย คำหลอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ตำแหน่งว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน