องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
group กองคลัง
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเนียรวิภา ลำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาววันดี หงษามาตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวเนียรวิภา ลำพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน พนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอรวรรณ บุญพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระชัย คำหลอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศยามล ปรือทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง