info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
group สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม)
ประธานสภา
โทร : 0994718639
(นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม)
ประธานสภา
โทร : 0994718639
(นายชัชวาลย์ สามหาดไทย)
รองประธานสภา
โทร : 0872546578
(นายชัชวาลย์ สามหาดไทย)
รองประธานสภา
โทร : 0872546578
(นางประหยัด สังวาลทอง)
เลขานุการสภา
(นางประหยัด สังวาลทอง)
เลขานุการสภา
(นางบุญโฮม เนตรวิเศษ)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นางบุญโฮม เนตรวิเศษ)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประดิษฐ์ วงเวียน)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประดิษฐ์ วงเวียน)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประมูล นามสนุก)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายประมูล นามสนุก)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นางประหยัด สังวาลทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นางประหยัด สังวาลทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายเสถียร ชูคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายเสถียร ชูคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นางจันทร์หอม พรมจันทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นางจันทร์หอม พรมจันทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสนอง ตาทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายสนอง ตาทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายประมวล สายสมุทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายประมวล สายสมุทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายพิชิต บุญวิจิตร)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายพิชิต บุญวิจิตร)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอ่อนศรี สายพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอ่อนศรี สายพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายศรีระ คงมาก)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายศรีระ คงมาก)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายเสมอ ทัดศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายเสมอ ทัดศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายมงคล บุญประกอบ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายมงคล บุญประกอบ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายสมชัย แสงทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายสมชัย แสงทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายวิชัย แสนทวีสุข)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายวิชัย แสนทวีสุข)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นางสาวณัฐลดา ดวงดาว)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นางสาวณัฐลดา ดวงดาว)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน