info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 172
เมื่อวาน 224
เดือนนี้ 4,464
เดือนที่แล้ว 7,539
ทั้งหมด 32,387

group สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม)
ประธานสภา
(นายกษิดิ์เดช สัตย์ธรรม)
ประธานสภา
(นายชัชวาลย์ สามหาดไทย)
รองประธานสภา
(นายชัชวาลย์ สามหาดไทย)
รองประธานสภา
(นางประหยัด สังวาลทอง)
เลขานุการสภา
(นางประหยัด สังวาลทอง)
เลขานุการสภา
(นางบุญโฮม เนตรวิเศษ)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นางบุญโฮม เนตรวิเศษ)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประดิษฐ์ วงเวียน)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประดิษฐ์ วงเวียน)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายประมูล นามสนุก)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายประมูล นามสนุก)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นางประหยัด สังวาลทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นางประหยัด สังวาลทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายประสงค์ รัตนเทพ)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายเสถียร ชูคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายเสถียร ชูคำ)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นางจันทร์หอม พรมจันทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นางจันทร์หอม พรมจันทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสนอง ตาทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายสนอง ตาทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายประมวล สายสมุทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายประมวล สายสมุทร์)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายพิชิต บุญวิจิตร)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายพิชิต บุญวิจิตร)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอ่อนศรี สายพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอ่อนศรี สายพิมพ์)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายศรีระ คงมาก)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายศรีระ คงมาก)
ส.อบต. หมู่ที่ 7
(นายเสมอ ทัดศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายเสมอ ทัดศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายมงคล บุญประกอบ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายมงคล บุญประกอบ)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายสมชัย แสงทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายสมชัย แสงทอง)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายวิชัย แสนทวีสุข)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายวิชัย แสนทวีสุข)
ส.อบต. หมู่ที่ 9
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นายธงชัย ศุภสร)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นางสาวณัฐลดา ดวงดาว)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
(นางสาวณัฐลดา ดวงดาว)
ส.อบต. หมู่ที่ 10
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน