info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 173
เมื่อวาน 225
เดือนนี้ 4,465
เดือนที่แล้ว 7,540
ทั้งหมด 32,388

group หัวหน้าส่วนราชการ

นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวภิฌชญามณ สัจจ์ธรรม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวพรเพ็ญ สินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวพรเพ็ญ สินศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกฤตนัย ไปแดน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายกฤตนัย ไปแดน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวิระชาติ บุญประชม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน