info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้ 7,114
เดือนที่แล้ว 12,261
ทั้งหมด 59,994

volume_down ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การแจ้งจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (แก้ไข
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์บัญชีราคาประเมินที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่น นอกเ
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
1 - 20 (ทั้งหมด 68 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน