info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ประกาศทั่วไป
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ประกาศค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศให้การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.คำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file คุณสมบัติและลัษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
1 - 20 (ทั้งหมด 101 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24