องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ประกาศทั่วไป
insert_drive_file แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รับสมัครสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file กำหนด วัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพือรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โครงการ แข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลคำครั่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
photo ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนังงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในที่พัก (work from hom poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
photo แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี พร้อมสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ........ และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง