องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
volume_down ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่องกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนังงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานในที่พัก (work from hom poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
photo แจ้งปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file การเปิดเผยรายงานการเงินประจำปี พร้อมสำเนารายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ........ และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file การส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.)ประกาศสำนักงาน กกร. เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลสุกร เนื้อสุกร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file คุณสมบัติและลัษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
insert_drive_file ประกาศให้การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.คำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
1 - 20 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง