info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 169
เมื่อวาน 343
เดือนนี้ 4,588
เดือนที่แล้ว 7,496
ทั้งหมด 32,558

volume_down ประกาศทั่วไป
ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การแจ้งจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศประชาสัมพันธ์การสัมมนาออนไลน์ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
ประกาศ เรื่อง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง สมัยสามัญ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
โครงการเยี่ยมบ้านสารสัมพันธ์ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมชุมชนคัดแยกขยะลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่่นๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
โครงการยืดอกพกปิ่นโต ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ประจำปีการศึกษา 2562[ 27 กันยายน 2562 ] poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

 

(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน