info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
volume_down ประกาศทั่วไป
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราการจัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทโฉนด ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41 |
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์กรมธนารักษ์ ประเภทโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจังหวัดอุบลราชธานี (2559-2562) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินกรมธนารักษ์ประเภท นส3ก ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(สำหรับแบบ IIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (สำหรับแบบ EIT) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564-2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง ประกาศผลการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การแจ้งจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
1 - 20 (ทั้งหมด 89 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายสมบัติ เสตรา)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0851565206
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลคำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน