info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
1 - 20 (ทั้งหมด 34 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน