info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file คู่มือลงทะเบียนผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
insert_drive_file คู่มือการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file คู่มืองานวิเคราะห์นโยบายและแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file คู่มืองานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน