info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คำครั่ง
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-210652 แฟกซ์ 045-210376

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
folder ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201 |
insert_drive_file ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส 3 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7]
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] [ไฟล์15]
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
(นายวิระชาติ บุญประชม)
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.คำครั่ง
โทร : 0850153892
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน